แม่ค้าออนไลน์ควรรู้ ! ประกาศใช้แล้ว กฎคุมขายสินค้าออนไลน์ต้องแจ้งราคา รายละเอียดให้ชัด

แม่ค้าออนไลน์ควรรู้ ! ประกาศใช้แล้ว

กฎคุมขายสินค้าออนไลน์ต้องแจ้งราคา รายละเอียดให้ชัด

ราชกิจจาฯ ประกศกฎคุมขายสินคออนไลน์ต้องแจ้งราคา-ค่าบริการ ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 ว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้ำและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าต้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคมพ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบรดาหรือคำบริการก่อนตัตสินใจซื้อสินค้หรือใช้บริการ ไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการ ได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดงราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ยสินค้ำและบริการผ่านระบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์แล้ว เห็นควรคงมาตรการแสดงราคาและรายละเอียดดังกล่าวต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวต้วยราคาสินค้และบริการ พ.ศ.
2542 คณะกรรมการกลางว่ต้วยราคาสินคำและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประคำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตันไป เว้นแต่
จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้ำและบริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียตเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ในประกศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่ายการแสดงราคาจำหน่ายสินค้ำ คำบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้ 5 กรณีที่มีกรเรียกก็บคำใช้จ่ายยอื่น ๆ นอกเหนือจกราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงคำใช้จ่ายดังกล่วให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินด้หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 6 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 4 ต้องแสดง ให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือ ให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคา
จำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

#Haewonnewschannel #แฮวอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *